FESTIVALOVÝ ŘÁD

Pořadatel festivalu BEATS FOR LOVE si vyhrazuje právo na změnu programu, místa a data konání festivalu a to z důvodu zásahu vyšší moci nebo úředního zákazu. Peníze za prodané vstupenky se v těchto případech nevrací. Minimální věk pro vstup na festival je 15 let. Od 15 do 18 let vstup pouze se zákonným zástupcem nebo zodpovědnou osobou starší 18ti let. Vstup návštěvníků ve věku 18+ je bez omezení. Vstup na festival je podmíněn zakoupení vstupenky a následným nošením neporušeného identifikačního pásku.

Na festivalu BEATS FOR LOVE je účastníkům zakázáno

 • Vnášet skleněné nádoby včetně lahví, plechovky, filmové kamery, zbraně (střelné, plynové, bodné a sečné zbraně, nože), nebezpečné předměty, pyrotechnické předměty, výbušné a vznětlivé látky.
 • Vnášet vlastní nápoje a jídlo jakéhokoliv množství a druhu.
 • Vnášet a užívat toxické, omamné, návykové a psychotropní látky, zakázané legislativou ČR.
 • Vstupovat se psy a jinými zvířaty s výjimkou asistenčních psů osob zrakově postižených.
 • Rozdávat či umisťovat v areálu jakékoliv reklamní a propagační materiály, či provozovat jiné marketingové aktivity bez povolení organizátora.
 • Fotografování a pořizování zvukových a obrazových záznamů profesionální a poloprofesionální technikou v průběhu festivalu.
  Podrobnější informace:
  • Je povoleno fotografovat profesionálními fotoaparáty pouze předem akreditovaným fotografům. Účastníci si mohou vnést pouze neprofesionální automatické fotoaparáty – kompakty, které nemohou být používány s externím bleskem. Základním rozlišovacím znakem je velikost objektivu – kompakt x zrcadlovka s velkým vyčnívajícím objektivem.
 • Lézt či přelézat na stavby a zařízení v prostoru akce, zejména fasády, ploty, zdi, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, sloupy jakéhokoliv druhu, střechy a jiné konstrukce.
 • Vhazovat cizí předměty či tekutiny na produkční plochu nebo na návštěvníky festivalu.
 • Volně odkládat skleněné nebo jiné předměty ohrožující bezpečnost ostatních.
 • Vjíždět do areálu festivalu v autech, na motocyklech, kolech, kolečkových bruslích, skatech, koloběžkách, zvířatech atp.
 • Vnášet kufry, velké tašky a krosny, deštníky.

Na festivalu BEATS FOR LOVE jsou účastníci povinni

 • Dodržovat Řád festivalu BEATS FOR LOVE, řídit se pokyny organizátora festivalu nebo jím pověřených osob, jakož i policie, hasičů, záchranné služby a dodržovat právní předpisy ČR.
 • Při vstupu do areálu festivalu strpět bezpečnostní prohlídku, která je prováděna bezpečnostní službou a to i při použití technických prostředků. Prohlídka se vztahuje i na vnášená zavazadla a umožňuje kontrolu jednotlivých vnášených předmětů. Při odmítnutí bezpečnostní prohlídky nebude účastník vpuštěn do areálu festivalu a vstupné se nevrací
 • Prokázat se při vstupu do areálu identifikačním náramkem (dále jen IN) obdrženým při zakoupení vstupenky
 • Nosit IN pevně nasazený a nepoškozený na zápěstí po celou dobu pobytu v areálu festivalu a na požádání organizátora festivalu nebo bezpečnostní služby mu IN předložit ke kontrole. V případě, že účastník při kontrole nebude vlastníkem IN, bude si muset IN zakoupit nebo neprodleně opustit areál festivalu. Po sundání IN ze zápěstí pozbývá IN platnosti. Dodatečnými úpravami se stává IN neplatnou. IN je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno a považováno za trestný čin.
 • Vstupenky, pásky/náramky nelze vrátit. Vstupné se nevrací ani v případě zrušení či přerušení festivalu z důvodu vyšší moci (přírodní katastrofa, úřední rozhodnutí,..)
 • Udržovat čistotu a pořádek, vyvarovat se jakémukoliv konání, které ohrožuje zdraví nebo majetek účastníků a účinkujících, dodržovat obecné zásady slušného chování.
 • Odkládat odpadky výhradně do nádob k tomuto určených.
 • Ohlásit organizátorovi zjištěnou závadu, která může způsobit poškození zdraví osob nebo majetku.
 • Při úrazu, či jiné mimořádné události v areálu festivalu uvědomit ihned organizátora festivalu prostřednictvím pověřené osoby.
 • Pohybovat se ve vlastním zájmu v prostorách areálu festivalu opatrně a vyvarovat se úrazu. Pohybovat se pouze v prostorách pro návštěvníky festivalu určených např. oplocením, vytyčením zábran apod. Jakékoliv narušení nebo nerespektování vymezených prostor je považováno za hrubé porušení Řádu festivalu.
 • Respektovat příkazové a informační tabule umístěné v areálu festivalu.
 • V případě vyhlášení evakuace areálu festivalu řídit se pokyny pověřených osob řídících evakuaci.
 • Dodržovat podmínky účasti na festivalu, dodržovat pokyny organizátora nebo osob jim pověřených a dodržovat právní předpisy ČR.

Na festivalu BEATS FOR LOVE jsou účastníci povinni

 • Dodržovat Řád festivalu BEATS FOR LOVE, řídit se pokyny organizátora festivalu nebo jím pověřených osob, jakož i policie, hasičů, záchranné služby a dodržovat právní předpisy ČR.
 • Při vstupu do areálu festivalu strpět bezpečnostní prohlídku, která je prováděna bezpečnostní službou a to i při použití technických prostředků. Prohlídka se vztahuje i na vnášená zavazadla a umožňuje kontrolu jednotlivých vnášených předmětů. Při odmítnutí bezpečnostní prohlídky nebude účastník vpuštěn do areálu festivalu a vstupné se nevrací
 • Prokázat se při vstupu do areálu identifikačním náramkem (dále jen IN) obdrženým při zakoupení vstupenky
 • Nosit IN pevně nasazený a nepoškozený na zápěstí po celou dobu pobytu v areálu festivalu a na požádání organizátora festivalu nebo bezpečnostní služby mu IN předložit ke kontrole. V případě, že účastník při kontrole nebude vlastníkem IN, bude si muset IN zakoupit nebo neprodleně opustit areál festivalu. Po sundání IN ze zápěstí pozbývá IN platnosti. Dodatečnými úpravami se stává IN neplatnou. IN je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno a považováno za trestný čin.
 • Vstupenky, pásky/náramky nelze vrátit. Vstupné se nevrací ani v případě zrušení či přerušení festivalu z důvodu vyšší moci (přírodní katastrofa, úřední rozhodnutí,..)
 • Udržovat čistotu a pořádek, vyvarovat se jakémukoliv konání, které ohrožuje zdraví nebo majetek účastníků a účinkujících, dodržovat obecné zásady slušného chování.
 • Odkládat odpadky výhradně do nádob k tomuto určených.
 • Ohlásit organizátorovi zjištěnou závadu, která může způsobit poškození zdraví osob nebo majetku.
 • Při úrazu, či jiné mimořádné události v areálu festivalu uvědomit ihned organizátora festivalu prostřednictvím pověřené osoby.
 • Pohybovat se ve vlastním zájmu v prostorách areálu festivalu opatrně a vyvarovat se úrazu. Pohybovat se pouze v prostorách pro návštěvníky festivalu určených např. oplocením, vytyčením zábran apod. Jakékoliv narušení nebo nerespektování vymezených prostor je považováno za hrubé porušení Řádu festivalu.
 • Respektovat příkazové a informační tabule umístěné v areálu festivalu.
 • V případě vyhlášení evakuace areálu festivalu řídit se pokyny pověřených osob řídících evakuaci.
 • Dodržovat podmínky účasti na festivalu, dodržovat pokyny organizátora nebo osob jim pověřených a dodržovat právní předpisy ČR.

Účastník festivalu BEATS FOR LOVE

 • Se účastní festivalu výlučně na vlastní odpovědnost.
 • Se musí chovat ohleduplně k ostatním účastníkům tak, aby nezpůsobil sobě nebo jiným osobám svým chováním úraz nebo majetkovou škodu.
 • Bere na vědomí, že bez identifikačního náramku nebo při porušení jiných podmínek účasti na festivalu ztrácí právo na vstup do areálu.
 • Odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí na zařízení areálu festivalu nebo na majetku ostatních návštěvníků (náhrada škody bude vymáhána podle platných právních předpisů ČR).
 • Souhlasí s pořizováním fotografií, audio a video záznamů jeho osoby pro umělecké, zpravodajské, reklamní a propagační účely a to bez nároku na odměnu.
 • Bude při vážném porušení podmínek účasti na festivalu a při podezření ze spáchání trestního činu podle platných právních předpisů ČR předán policii ČR.
 • Pokud uvidí, že někdo potřebuje ošetření či pomoc, kontaktuje bez prodlení zdravotnickou službu, či organizátory festivalu.
 • Za nezletilé účastníky festivalu odpovídají jejich zákonní zástupci, případně osoby vykonávající nad nezletilými návštěvníky dohled.

Organizátor festivalu BEATS FOR LOVE je oprávněn

 • Vyvést účastníka festivalu za pomoci bezpečnostní služby z areálu při porušení Řádu festivalu BEATS FOR LOVE, nebo jestliže shledá chování účastníka nepřístojným.
 • Dávat pokyny účastníkům festivalu, nezbytně nutné pro bezvadný chod festivalu, ochraně zdraví a ochraně majetku.
 • Provádět prostřednictvím bezpečnostní služby kontrolu osob a jejich zavazadel při vstupu do areálu festivalu.
 • Za úmyslné poškození nebo znečištění zařízení a vybavení areálu festivalu nebo škodu vzniklou nerespektováním Návštěvního řádu požadovat po návštěvníkovi náhradu škody.
 • Provádět kontroly na úseku požární ochrany.
 • Měnit program festivalu v případě neočekávaných událostí (povětrnostní podmínky, zdraví účinkujících, nehody apod.) včetně předčasného ukončení celého festivalu.
 • Měnit v případě nutnosti Podmínky účasti na festivalu.
 • Organizátor festivalu neodpovídá za škodu na majetku (včetně odcizení věcí, které nebyly organizátorem vzaty do úschovy v prostorách k tomu určených) či zdraví účastníků festivalu, pokud není tato škoda zaviněná porušením právních předpisů organizátorem a v přímé souvislosti s tímto porušením.
 • Kromě organizátora festivalu je oprávněna k dozoru nad dodržováním a respektováním Návštěvního řádu festivalu BEATS FOR LOVE bezpečnostní služba.
 • Návštěvní řád festivalu BEATS FOR LOVE je vyvěšen u vstupního vchodu a také na vybraných místech areálu.
 • Pro poskytování první pomoci při úrazech a nevolnostech jsou v areálu festivalu umístěna viditelně označená místa první pomoci.

Upozornění pro návštěvníky festivalu BEATS FOR LOVE

 • U některých osob může docházet k záchvatům při vystavení určitým vizuálním vjemům, jako jsou např. blikající světla nebo vzory, laserová show, které se na hudebním festivalu vyskytují. I osoby, u nichž v minulosti k záchvatům či epilepsii nedocházelo, mohou trpět nediagnostikovaným stavem který může při sledování nejrůznějších světelných efektů způsobovat tyto fotosenzitivní epileptické záchvaty.
  Tyto záchvaty mohou mít různé příznaky, např. závratě, změnu vidění, tik v očích nebo ve tváři, záškuby nebo třes paží či nohou, dezorientaci, zmatení momentální ztrátu pozornosti. Tyto záchvaty mohou také způsobit ztrátu vědomí nebo křeče, které mohou vést ke zranění v důsledku pádu nebo nárazu do okolních předmětů.
  V případě, že zaznamenáte některé z těchto příznaků, neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.