Praktické informace

Minimální věk pro vstup na festival je 15 let. Od 15 do 18 let vstup pouze se zákonným zástupcem nebo zodpovědnou osobou starší 18ti let. Vstup návštěvníků ve věku 18+ je bez omezení.

Zdraví a bezpečnost návštěvníků festivalu je pro nás na prvním místě, proto bude na místě k dispozici profesionální zdravotní služba i bezpečnostní agentura. Pracovníci zdravotní a bezpečnostní služby budou rozmístěni po celém areálu festivalu na viditelných místech tak, aby byli schopni okamžitě zasáhnout a ihned pomoci. V případě potřeby se na ně neváhejte obrátit. Ve svém zájmu i v zájmu ostatních návštěvníků, prosíme všechny návštěvníky, aby dodržovali bezpečnostní pravidla.

Focení v průběhu festivalu je povoleno pouze příručními fotoaparáty (bez vyměnitelného objektivu či externího blesku) či mobilními telefony.

Na festivalu je dostatek mobilních WC, pisoárů, WC pro ZTP i žlabů s tekoucí vodou, aby byl zajištěn maximální komfort pro návštěvníky.

Akreditace jsou spuštěny a novináři z tištěných či internetových médií mohou požádat o akreditaci ZDE! V případně, že máte jakékoliv otázky nebo je cokoliv nejasné, tak nás kontaktujte na e-mail akreditace@b4l.cz.

Organizátorům festivalu není lhostejný ekologický dopad akce na životní prostředí a opět proto nabídne ekologický LOVE kelímek. Jeho hodnota odpovídá nákladům na výrobu, distribuci a každodenní čištění těchto kelímků ve speciální myčce.

JSME ČISTÝ FESTIVAL! BEATS FOR LOVE TOTIŽ TŘÍDÍ ODPADY!

Jak třídit odpady na BEATS FOR LOVE za odměnu

Na Beats for Love můžete třídit odpady a na stánku Čistý festival za to dostat odměnu. Tam se dárku dočká každý, kdo přinese určité množství plastů nebo papírů. Jak na to? Stačí přinést pět, deset nebo patnáct plastů / papírů přímo na stánek Čistý festival. Tam je lze vyměnit za stírací los. Celkem můžete vyhrát devět různých odměn. Ani letos nechybí speciální odměna pro žíznivé fanoušky. Dvacet tříděných kusů plastů, například pivních kelímků, odměňujeme speciálním žetonem na jedno pivo zdarma!

Jak třídit na BEATS FOR LOVE do barevných košů

Odpady můžete také třídit do několika speciálních barevných košů přímo ve festivalovém areálu. Žluté koše jsou na plasty a modré na papír. Všechny odpady z barevných košů úklidová četa sváží do speciálních velkých kontejnerů, které putují přímo k druhotnému zpracování – recyklaci. Pokud budete mít štěstí a při třídění do barevných košů vás přistihne promoteam Čistý festival, získáte zdarma recyklovaný vratný kelímek ze speciální limitované edice.

BEATS FOR LOVE je ČISTÝ FESTIVAL

Kromě toho, že u nás budete třídit odpady, pomůžete také Beats for Love získat certifikaci Čistý festival. Tato certifikace je již 8 let udělována společností EKO-KOM, a.s. odpovědným festivalům a letním akcím za to, že umožňují svým návštěvníkům třídit odpady a snaží se udržovat své areály čisté. Čistý festival prostě změnil za devět let české festivaly.

Vzhledem k našim zkušenostem z minulých akcí nebude na festival povolen vstup psům ani jiným zvířatům. Myslíme na komfort návštěvníků i jejich mazlíčků.

Pořadatel festivalu BEATS FOR LOVE si vyhrazuje právo na změnu programu, místa a data konání festivalu a to z důvodu zásahu vyšší moci nebo úředního zákazu. Peníze za prodané vstupenky se v těchto případech nevrací. Minimální věk pro vstup na festival je 15 let. Od 15 do 18 let vstup pouze se zákonným zástupcem nebo zodpovědnou osobou starší 18ti let. Vstup návštěvníků ve věku 18+ je bez omezení. Vstup na festival je podmíněn zakoupení vstupenky a následným nošením neporušeného identifikačního pásku.

Na festivalu BEATS FOR LOVE je účastníkům zakázáno

 • Vnášet skleněné nádoby včetně lahví, plechovky, filmové kamery, zbraně (střelné, plynové, bodné a sečné zbraně, nože), nebezpečné předměty, pyrotechnické předměty, výbušné a vznětlivé látky.
 • Vnášet vlastní nápoje a jídlo jakéhokoliv množství a druhu.
 • Vnášet a užívat toxické, omamné, návykové a psychotropní látky, zakázané legislativou ČR.
 • Vstupovat se psy a jinými zvířaty s výjimkou asistenčních psů osob zrakově postižených.
 • Rozdávat či umisťovat v areálu jakékoliv reklamní a propagační materiály, či provozovat jiné marketingové aktivity bez povolení organizátora.
 • Fotografování a pořizování zvukových a obrazových záznamů profesionální a poloprofesionální technikou v průběhu festivalu.
  Podrobnější informace:
  • Je povoleno fotografovat profesionálními fotoaparáty pouze předem akreditovaným fotografům. Účastníci si mohou vnést pouze neprofesionální automatické fotoaparáty – kompakty, které nemohou být používány s externím bleskem. Základním rozlišovacím znakem je velikost objektivu – kompakt x zrcadlovka s velkým vyčnívajícím objektivem.
 • Lézt či přelézat na stavby a zařízení v prostoru akce, zejména fasády, ploty, zdi, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, sloupy jakéhokoliv druhu, střechy a jiné konstrukce.
 • Vhazovat cizí předměty či tekutiny na produkční plochu nebo na návštěvníky festivalu.
 • Volně odkládat skleněné nebo jiné předměty ohrožující bezpečnost ostatních.
 • Vjíždět do areálu festivalu v autech, na motocyklech, kolech, kolečkových bruslích, skatech, koloběžkách, zvířatech atp.
 • Vnášet kufry, velké tašky a krosny, deštníky.

Na festivalu BEATS FOR LOVE jsou účastníci povinni

 • Dodržovat Řád festivalu BEATS FOR LOVE, řídit se pokyny organizátora festivalu nebo jím pověřených osob, jakož i policie, hasičů, záchranné služby a dodržovat právní předpisy ČR.
 • Při vstupu do areálu festivalu strpět bezpečnostní prohlídku, která je prováděna bezpečnostní službou a to i při použití technických prostředků. Prohlídka se vztahuje i na vnášená zavazadla a umožňuje kontrolu jednotlivých vnášených předmětů. Při odmítnutí bezpečnostní prohlídky nebude účastník vpuštěn do areálu festivalu a vstupné se nevrací
 • Prokázat se při vstupu do areálu identifikačním náramkem (dále jen IN) obdrženým při zakoupení vstupenky
 • Nosit IN pevně nasazený a nepoškozený na zápěstí po celou dobu pobytu v areálu festivalu a na požádání organizátora festivalu nebo bezpečnostní služby mu IN předložit ke kontrole. V případě, že účastník při kontrole nebude vlastníkem IN, bude si muset IN zakoupit nebo neprodleně opustit areál festivalu. Po sundání IN ze zápěstí pozbývá IN platnosti. Dodatečnými úpravami se stává IN neplatnou. IN je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno a považováno za trestný čin.
 • Vstupenky, pásky/náramky nelze vrátit. Vstupné se nevrací ani v případě zrušení či přerušení festivalu z důvodu vyšší moci (přírodní katastrofa, úřední rozhodnutí,..)
 • Udržovat čistotu a pořádek, vyvarovat se jakémukoliv konání, které ohrožuje zdraví nebo majetek účastníků a účinkujících, dodržovat obecné zásady slušného chování.
 • Odkládat odpadky výhradně do nádob k tomuto určených.
 • Ohlásit organizátorovi zjištěnou závadu, která může způsobit poškození zdraví osob nebo majetku.
 • Při úrazu, či jiné mimořádné události v areálu festivalu uvědomit ihned organizátora festivalu prostřednictvím pověřené osoby.
 • Pohybovat se ve vlastním zájmu v prostorách areálu festivalu opatrně a vyvarovat se úrazu. Pohybovat se pouze v prostorách pro návštěvníky festivalu určených např. oplocením, vytyčením zábran apod. Jakékoliv narušení nebo nerespektování vymezených prostor je považováno za hrubé porušení Řádu festivalu.
 • Respektovat příkazové a informační tabule umístěné v areálu festivalu.
 • V případě vyhlášení evakuace areálu festivalu řídit se pokyny pověřených osob řídících evakuaci.
 • Dodržovat podmínky účasti na festivalu, dodržovat pokyny organizátora nebo osob jim pověřených a dodržovat právní předpisy ČR.

Na festivalu BEATS FOR LOVE jsou účastníci povinni

 • Dodržovat Řád festivalu BEATS FOR LOVE, řídit se pokyny organizátora festivalu nebo jím pověřených osob, jakož i policie, hasičů, záchranné služby a dodržovat právní předpisy ČR.
 • Při vstupu do areálu festivalu strpět bezpečnostní prohlídku, která je prováděna bezpečnostní službou a to i při použití technických prostředků. Prohlídka se vztahuje i na vnášená zavazadla a umožňuje kontrolu jednotlivých vnášených předmětů. Při odmítnutí bezpečnostní prohlídky nebude účastník vpuštěn do areálu festivalu a vstupné se nevrací
 • Prokázat se při vstupu do areálu identifikačním náramkem (dále jen IN) obdrženým při zakoupení vstupenky
 • Nosit IN pevně nasazený a nepoškozený na zápěstí po celou dobu pobytu v areálu festivalu a na požádání organizátora festivalu nebo bezpečnostní služby mu IN předložit ke kontrole. V případě, že účastník při kontrole nebude vlastníkem IN, bude si muset IN zakoupit nebo neprodleně opustit areál festivalu. Po sundání IN ze zápěstí pozbývá IN platnosti. Dodatečnými úpravami se stává IN neplatnou. IN je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno a považováno za trestný čin.
 • Vstupenky, pásky/náramky nelze vrátit. Vstupné se nevrací ani v případě zrušení či přerušení festivalu z důvodu vyšší moci (přírodní katastrofa, úřední rozhodnutí,..)
 • Udržovat čistotu a pořádek, vyvarovat se jakémukoliv konání, které ohrožuje zdraví nebo majetek účastníků a účinkujících, dodržovat obecné zásady slušného chování.
 • Odkládat odpadky výhradně do nádob k tomuto určených.
 • Ohlásit organizátorovi zjištěnou závadu, která může způsobit poškození zdraví osob nebo majetku.
 • Při úrazu, či jiné mimořádné události v areálu festivalu uvědomit ihned organizátora festivalu prostřednictvím pověřené osoby.
 • Pohybovat se ve vlastním zájmu v prostorách areálu festivalu opatrně a vyvarovat se úrazu. Pohybovat se pouze v prostorách pro návštěvníky festivalu určených např. oplocením, vytyčením zábran apod. Jakékoliv narušení nebo nerespektování vymezených prostor je považováno za hrubé porušení Řádu festivalu.
 • Respektovat příkazové a informační tabule umístěné v areálu festivalu.
 • V případě vyhlášení evakuace areálu festivalu řídit se pokyny pověřených osob řídících evakuaci.
 • Dodržovat podmínky účasti na festivalu, dodržovat pokyny organizátora nebo osob jim pověřených a dodržovat právní předpisy ČR.

Účastník festivalu BEATS FOR LOVE

 • Se účastní festivalu výlučně na vlastní odpovědnost.
 • Se musí chovat ohleduplně k ostatním účastníkům tak, aby nezpůsobil sobě nebo jiným osobám svým chováním úraz nebo majetkovou škodu.
 • Bere na vědomí, že bez identifikačního náramku nebo při porušení jiných podmínek účasti na festivalu ztrácí právo na vstup do areálu.
 • Odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí na zařízení areálu festivalu nebo na majetku ostatních návštěvníků (náhrada škody bude vymáhána podle platných právních předpisů ČR).
 • Souhlasí s pořizováním fotografií, audio a video záznamů jeho osoby pro umělecké, zpravodajské, reklamní a propagační účely a to bez nároku na odměnu.
 • Bude při vážném porušení podmínek účasti na festivalu a při podezření ze spáchání trestního činu podle platných právních předpisů ČR předán policii ČR.
 • Pokud uvidí, že někdo potřebuje ošetření či pomoc, kontaktuje bez prodlení zdravotnickou službu, či organizátory festivalu.
 • Za nezletilé účastníky festivalu odpovídají jejich zákonní zástupci, případně osoby vykonávající nad nezletilými návštěvníky dohled.

Organizátor festivalu BEATS FOR LOVE je oprávněn

 • Vyvést účastníka festivalu za pomoci bezpečnostní služby z areálu při porušení Řádu festivalu BEATS FOR LOVE, nebo jestliže shledá chování účastníka nepřístojným.
 • Dávat pokyny účastníkům festivalu, nezbytně nutné pro bezvadný chod festivalu, ochraně zdraví a ochraně majetku.
 • Provádět prostřednictvím bezpečnostní služby kontrolu osob a jejich zavazadel při vstupu do areálu festivalu.
 • Za úmyslné poškození nebo znečištění zařízení a vybavení areálu festivalu nebo škodu vzniklou nerespektováním Návštěvního řádu požadovat po návštěvníkovi náhradu škody.
 • Provádět kontroly na úseku požární ochrany.
 • Měnit program festivalu v případě neočekávaných událostí (povětrnostní podmínky, zdraví účinkujících, nehody apod.) včetně předčasného ukončení celého festivalu.
 • Měnit v případě nutnosti Podmínky účasti na festivalu.
 • Organizátor festivalu neodpovídá za škodu na majetku (včetně odcizení věcí, které nebyly organizátorem vzaty do úschovy v prostorách k tomu určených) či zdraví účastníků festivalu, pokud není tato škoda zaviněná porušením právních předpisů organizátorem a v přímé souvislosti s tímto porušením.
 • Kromě organizátora festivalu je oprávněna k dozoru nad dodržováním a respektováním Návštěvního řádu festivalu BEATS FOR LOVE bezpečnostní služba.
 • Návštěvní řád festivalu BEATS FOR LOVE je vyvěšen u vstupního vchodu a také na vybraných místech areálu.
 • Pro poskytování první pomoci při úrazech a nevolnostech jsou v areálu festivalu umístěna viditelně označená místa první pomoci.

Upozornění pro návštěvníky festivalu BEATS FOR LOVE

 • U některých osob může docházet k záchvatům při vystavení určitým vizuálním vjemům, jako jsou např. blikající světla nebo vzory, laserová show, které se na hudebním festivalu vyskytují. I osoby, u nichž v minulosti k záchvatům či epilepsii nedocházelo, mohou trpět nediagnostikovaným stavem který může při sledování nejrůznějších světelných efektů způsobovat tyto fotosenzitivní epileptické záchvaty.
  Tyto záchvaty mohou mít různé příznaky, např. závratě, změnu vidění, tik v očích nebo ve tváři, záškuby nebo třes paží či nohou, dezorientaci, zmatení momentální ztrátu pozornosti. Tyto záchvaty mohou také způsobit ztrátu vědomí nebo křeče, které mohou vést ke zranění v důsledku pádu nebo nárazu do okolních předmětů.
  V případě, že zaznamenáte některé z těchto příznaků, neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Prodej míst bude probíhat on-line na portálu www.orientalcz.cz. Prosíme, zaregistrujte se tam jako stánkový prodejce. Všichni registrovaní prodejci budou včas informováni o započetí prodeje míst, nejen na této akci.

V případě, že máte zájem být se svým produktem či značkou partnerem festivalu kontaktujte nás prosím na produkce@b4l.cz

 1. Provozní doba LOVE CAMP/LOVE VILLAGE/TENT VILLAGE – otevření všech kempu proběhne v úterý 2. 7. 2024 a to v 15:00 hodin. Provoz LOVE CAMP/LOVE VILLAGE/TENT VILLAGE končí v neděli 7. 7. 2024 ve 12:00.
 2. Příjezdová trasa na festival, přístupové cesty k areálu a vstupy do kempů jsou vyznačeny na mapkách, které lze najít na webových stránkách festivalu www.b4l.cz.
 3. Areály kempů jsou uzavřené, umístění jednotlivých stanů a bezpečnostní koridory určuje a vytyčuje pořadatelská služba, jejíž pokynů a provozního řádu kempů jsou návštěvníci povinni dbát.
 4. Pro pobyt v kempech je nutné zakoupit vstupenku do daného kempu.
 5. Vstoupit do kempu jsou oprávněni pouze návštěvníci s příslušnou identifikační páskou umístěnou na předloktí ruky. Při každém vstupu do kempu jsou návštěvníci povinni identifikační pásku bez vyzvání ukázat pracovníkovi bezpečnostní služby u vchodu do kempu.
 6. Z bezpečnostních důvodů jsou v rámci festivalového areálu kempy jediným místem, kde mohou návštěvníci stanovat či přespávat. Vstoupit do kempů a využít jejich služeb může každý návštěvník festivalu s řádnou vstupenkou, kterou na určeném místě vyměnil za platnou identifikační pásku opravňující ke vstupu do festivalového areálu i daného kempu.
 7. U kempu je možnost využít hygienické centrum obsahující mobilní WC a sprchy.
 8. Pořadatel neručí za bezpečnost věcí v kempu. Z tohoto důvodu doporučujeme nenechávat ve stanech cenné věci v době nepřítomnosti a zamykávat stan alespoň na zámeček.
 9. Rezervace místa pro stan není možná.
 10. Po celou dobu využívání služeb kempu jsou návštěvníci povinni dodržovat bezpečnostní, hygienické i požární předpisy, zejména platí přísný zákaz rozdělávání či manipulace s otevřeným ohněm, pyrotechnikou či výbušninami. V kempech je zakázáno zakládat oheň, používat vařiče s otevřeným ohněm (včetně elektrických grilů) a manipulovat s výbušninami včetně petard. V kempech je přísný zákaz kouření. Zóna pro kuřáky je vyznačena u hlavních vstupů do kempů. Účastníci jsou mimo další povinni dodržovat také vyhlášku o nočním klidu, tak aby nedocházelo k jeho rušení v nejbližším okolí (reprodukce hudby z vlastních audio zařízení, atp.). Rovněž není možno do kempů zajíždět s motorovými vozidly. 
 11. První pomoc je na festivalu i v kempech zajišťována plně odbornými pracovníky. Na festivalu je k dispozici i stan první pomoci se zdravotním personálem. Umístění stanu je vyznačeno na mapce areálu. V případě úrazu doporučujeme obrátit se na pořadatelskou službu, ta zajistí přivolání první pomoci.
 12. V kempech platí výslovný zákaz užití omamných a psychotropních látek. Porušení tohoto zákazu opravňuje pořadatele k okamžitému ukončení poskytování služeb kempu bez náhrady. Na provozní řád Love Camp/Love Village/Tent Inn Village se vztahují stejná sankční opatření jako na zbytek festivalu. Návštěvníci Love Camp/Love Village/Tent Inn Village zodpovídají za způsobenou škodu.
 13. Do všech typů kempů lze přinést vlastní jídlo a pití.

Provozovatelem kempů je Festivalia s.r.o.

Slevu pro ZTP a ZTP/P lze uplatnit pouze na místě. Sleva je 50% pro držitele kartičky ZTP a 50% pro držitele kartičky ZTP/P a jeho doprovod. Sleva se počítá z ceny vstupenky na místě a platí pouze pro standardní vstupenky. 

Sleva se nevztahuje na VIP vstupenky, parkování a vstupenky do kempů.